بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات

2 دانشیار دانشکده الهیات

3 استادیار دانشکده الهیات

چکیده

یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبَتات ادله می‌باشد. امارات و اصول عملیه همانطور که می‌توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می‌توانند دارای آثار شرعی غیرمستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیرمستقیم تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می‌شود. برخی از اصولی‌ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر می‌دانند ولیکن، مثبتات اصول را به علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می‌دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات، نسبت به لوازم آن‌ها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه چنین تفاوتی را پذیرفته‌اند. اما براساس رویکرد امام‌خمینی (رحمة‌الله‌علیه) اثبات شده است که علت اعتبار مثبتات امارات به هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نیست؛ بلکه سیر? عقلاء باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of validity of implications of proofs An Approach to Imam Khomeini's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • akbar ahmadi 1
  • Sayyed Mohammad Reza Emam 2
  • Abedin Mo’meni 3
  • Ali Mazhar Gharamaleki 2
چکیده [English]

Study of validity of implications of proofs is among fundamental discussions in both Usul al-Fiqh and Fiqh. Authorized conjectural proofs (amarat) and practical principles can have indirect juristic implications as they have direct ones. Investigation of validity of such indirect implications and effects is entitled investigation of validity of implications of proofs. Some Usulis hold that implications of authorized conjectural proofs are valid since the divine law-maker has treated them as knowledge and certitude while those of practical principles are not authorized because they are not treated so by the divine law-maker. Some other have accepted that difference but have argued that what proves validity of authorized conjectural proofs is unconditional with regard to their implications while what proves that of practical principles is not so. Imam Khomeini, however, holds that implications of authorized conjectural proofs are not valid because of being treated by the divine law-maker as knowledge and certitude. Rather, it is the custom of the wise that differentiates between implications of authorized conjectural proofs and practical principles

کلیدواژه‌ها [English]

  • authorized conjectural proof (amara)
  • implications of proofs.
  • practical principle
  • the custom of the wise