دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 1104674، شهریور 1390، صفحه 1-190 (بهار و تابستان 1390) 
بررسی کلّیات احکام خیارات

صفحه 117-138

عباسعلی عمید زنجانی؛ ابوالفضل احمدزاده


ولایت در نکاح باکره ی رشیده

صفحه 11-33

علی اکبر ایزدی فرد؛ سمیه کلیجی؛ حسین کاویار


جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی)

صفحه 35-54

بیژن حاجی عزیزی؛ مجتبی زنگنه؛ عابدین مؤمنی