بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصوص اموال فکری چالش برانگیز به نظر می رسند یعنی لزوم مالیّت داشتن مبیع و عینیّت آن، و نیز با تبیین ابعاد مختلف ناظر بر بیع این اموال یعنی امکان تسلیم، دائمی بودن مالکیت، و تعلّق جوایز و امتیازات به پدیدآورنده، علاوه بر برداشتن گامی به جلو در جهت نزدیکی و هماهنگی با نظام های حقوقی جهانی، یکی از اغلاط شایع ناظر به لزوم عین متجسم و متعیّن بودن مورد بیع را بزداید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sale of Intellectual Properties from an Islamic Point of View

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Asma Musavi 2
چکیده [English]

Although the right for intellectual property as a branch of legal sciences is absolutely recognized in the world, there is dispute among jurists and lawyers with regard to even some of its primary problems, such as sale of such properties in our country. Surveying some conditions of sale contract which seem controversial at a glance, such as necessity of object of sale being subjective, and explaining various dimensions of such properties, such as possibility of delivery, permanence of ownership, and honors and awards being owned by the creator, the present essay attempts to make a change in the present situation and remove a prevailing mistake regarding necessity of objectivity of the thing sold

کلیدواژه‌ها [English]

  • delivery of the thing sold
  • Intellectual Properties
  • object of the sale
  • permanent transfer
  • rights to intellectual properties
  • Sale
  • the specific object