انصراف و نقش آن در استنباط

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن‌ها می‌پردازد و با طرح مثال‌های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم‌ آن در امر استنباط می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها