مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق ا سلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی‌های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب داده‌اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه‌ای در باب مفهوم نصب نائل شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Nasb (Anti-Shiism) in Shiite Jurists’ opinions

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi fakhlaei 1
  • Hosain Saberi 2
  • Mahmud Tavakkoliyan Akbari 3
چکیده [English]

Precise recogni tion of concept of nasb and character istics of that perver ted ideological current as well as pres entation of an exact, fair definition of it is of great import ance, especially when on e considers that Shiite jurists have treated that current as infidelity. Th e present essay analy zes and juristically criticizes differ ent opinions on the conc ept of nasb ranging from Akhbari ’s extremist to the Imam Khomeini ’s excellent explanation, and comes to a fair, precautionary conclusion with regard to the that concept. Key Words: Ahl al-Bayt (Shiite holy Imams), enmity, nasb, nasibi,khawaridj

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahl al-Bayt (Shiite holy Imams)
  • enmity
  • khawaridj
  • nasb
  • nasibi