دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 231682، اسفند 1388، صفحه 1-198 (پاییز و زمستان 1388) 
نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

حیدر باقری اصل؛ سیدمحمدتقی علوی؛ سعیده باقری اصل


مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه

احد فرامرز قراملکی؛ احمد مرتاضی؛ حیدر امیر پور