دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 231682، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-198 (پاییز و زمستان 1388) 
2. نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

حیدر باقری اصل؛ سیدمحمدتقی علوی؛ سعیده باقری اصل


7. مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه

احد فرامرز قراملکی؛ احمد مرتاضی؛ حیدر امیر پور