مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، اختلافی نیست لیکن دربار?‌ اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می‌شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به‌شمار نمی‌آید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام‌آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده می‌پردازد و در نهایت‏‏ْ‏‎‎‏ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل‌ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه ‌کارهایی را ارائه می‌دهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimacy of necessitating of having child in Imamieh Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Ahad faramarz gharamaleki
  • ahmad mortazi
  • hidar amir por
چکیده [English]

Having child in family system is a serious challenge in the current era. There are different views about it among jurists: 1) Having child is not as a religious identity and inherent appropriateness of marriage contract. 2) Having child is a part of absolute appropriateness of marriage contract but this right is only dedicated to woman. 3) Having child is not as a religious identity and part of absolute appropriateness of marriage contract. The only way of lawful back up for compliant about intentional preventing from pairs is that having child within marriage contract or agreement of contract based on it change to a binding guaranty. This paper attempt to study analytically, the presented reasons for each point, to prove the correct one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absolute appropriateness
  • Having child
  • inherent appropriateness
  • marriage contract