بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 1استادیار دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه‌گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار می‌باشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار می‌کند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of possibility of commission of the murder by omission in Islamic jurisprudence and criminal law of Iran

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Shakeri 1
  • Esfandiar Moradi Kandalati 2
چکیده [English]

Omission that leads to death of another is crime in criminal law of Iran, whether doing it being duty of forsaker or not. In the first case, that person has not obligation or duty toward another, not for killing of victim but by virtue of first part of single-article of bill of the penal code of 1354, forsaker becomes convicted due to refrain from help to injuries and body hazards removal. In second case, forsaker, based on law, contract or custom has had duty for preventing of effect of killing of incidence causes, if he/she abandons voluntarily with the intention of killing of victim his/her action, is murder and it will be included the article of 206 of Islamic Penal code. Islamic penal code with mentioning word of act in three parts of the article of 206 of Islamic penal code that means behavior, has accepted this sum duty and abandonment arising from it as murder crime. In this case, the custom establishes causation between the accused's behavior and death of victim, although from material view point, causation between these cannot be established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Act
  • Islamic Penal Code
  • killing
  • Omission
  • Voluntary