نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز،

2 دانشگاه تبریز

3 پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز

چکیده

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک‌ها، اسناد تجاری را به وثیقه
می‌گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می‌شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می‌دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه‌گذاری اسناد تجاری پیش‌بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می‌کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها