بررسی تطبیقی آیین وضو

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

درآیین‌ وضو بین پیروان مذاهب گوناگون‌ تفاوت‌هایی دیده می‌شود. قرآن‌کریم در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفته ولی اختلاف قاریان در قرائت اعراب برخی از کلمات آی? مربوطه و تفاوت برداشت از آنها عامل تفاوت‌ها و اجتهادات فقهی مختلف گردیده است. اگرچه بنا بر نظر جمع کثیری از علمای اهل سنت، این آیه در هر صورت و با هر قرائتی، مفید یک معناست و قابل اختلاف نیست، اما برخی از روایات، مستند پردازش توجیهاتی شده که شکافی چشمگیر در این عرصه را سبب گردیده است. این تحقیق به بازکاوی دوبرداشت متفاوت از آی? مربوط به حکم وضو و چگونگی راهیابی اختلاف در آن می‌پردازد و راه را برای یافتن نقطه وفاق هموار می‌سازد و نتیجه‌ می‌گیرد که حتّی در سخن عالمان اهل سنّت، برای شستن پاها و یا شستشوی معکوس دست ادله‌ای چندان قابل اتکاء و مبتنی به نص یا سیر? پیامبر ارائه نشده است و اگر اهل سنت بر منابع معتبر خود پای‌بند باشند، و بر صراحت آیه، تمرکز و تأکید ییشتری کنند اختلافات موجود در این باره برچیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of minor ablution

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Rezvantalab
چکیده [English]

Concerning Wudu (minor ablution), there are different views among the schools of Islamic jurisprudence. It is to be confessed that the Holy Qur’an has explicitly talked about minor ablution. The disagreement, however, of the Qaris (those who recite the Qur’an) on how to recite the related verses, gave rise to different understandings and diverse legal fatwas on the issue. The verses of minor ablution, according to a great number of Sunni jurists, signify one single meaning, whatever form they may be recited. Some traditions, nonetheless, are referred to as the source of some justifications brought about a considerable gap among Muslim jurists. This article attempts to re-analyze the two understandings of the law of minor ablution and to examine the way the difference had come in order to pave the way for some common point between the two schools. The author argues that even the Sunni jurists have not shown some reliable documents or clear-cut text of traditions from the holy Prophet (PBUH) to prove washing of the feet and the converse washing of the hands. The article then concludes that if the Sunni jurists were bound by their celebrated collections of hadith and paid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • the Shiite school of jurisprudence
  • the Sunni school of jurisprudence.
  • Wudu (minor ablution)