بررسی تطبیقی آیین وضو

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

درآیین‌ وضو بین پیروان مذاهب گوناگون‌ تفاوت‌هایی دیده می‌شود. قرآن‌کریم در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفته ولی اختلاف قاریان در قرائت اعراب برخی از کلمات آی? مربوطه و تفاوت برداشت از آنها عامل تفاوت‌ها و اجتهادات فقهی مختلف گردیده است. اگرچه بنا بر نظر جمع کثیری از علمای اهل سنت، این آیه در هر صورت و با هر قرائتی، مفید یک معناست و قابل اختلاف نیست، اما برخی از روایات، مستند پردازش توجیهاتی شده که شکافی چشمگیر در این عرصه را سبب گردیده است. این تحقیق به بازکاوی دوبرداشت متفاوت از آی? مربوط به حکم وضو و چگونگی راهیابی اختلاف در آن می‌پردازد و راه را برای یافتن نقطه وفاق هموار می‌سازد و نتیجه‌ می‌گیرد که حتّی در سخن عالمان اهل سنّت، برای شستن پاها و یا شستشوی معکوس دست ادله‌ای چندان قابل اتکاء و مبتنی به نص یا سیر? پیامبر ارائه نشده است و اگر اهل سنت بر منابع معتبر خود پای‌بند باشند، و بر صراحت آیه، تمرکز و تأکید ییشتری کنند اختلافات موجود در این باره برچیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها