تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه

نویسندگان

1 دانشکده الیهات و معارف اسلامی

2 دانشکده الهیات دانشگاه تهذان

چکیده

از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ‌های صید راجایز دانسته‌اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه‌های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ‌ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگرآن‌است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مسأله بیانگر آن است که صرف خرید و فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه بسیار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از این رو بنابر قول اقوی این‌گونه سگ‌ها نه مالیت دارند و نه به ملکیت درمی‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection upon proprietary right of dogs in Shi'a jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mohammad jebelly 1
  • Mohammad Reza Emam 2
چکیده [English]

Since the jurisprudential traditions have accepted clearly buying & selling the hunter dogs and there is no available jurisprudential traditions about other species of dogs like as flock, garden and..., many of the jurists don't accept the trading and selling of those dogs. But deliberating upon traditions show that the buying & selling of those dogs is correct and there is no problem. In addition, analysis of the problem shows that, buying & selling of this animal only for enjoyment and amuse is forbidden and illegal. Accordingly, there is no ownership and proprietary right for this kind of dogs. IN THE

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • jurisprudential tradition
  • Lawful interest
  • proprietary right