دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
3. بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی

صفحه 45-64

10.22059/jjfil.2020.289635.668792

مهدی الله یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


6. مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 107-124

10.22059/jjfil.2020.296492.668867

سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی؛ فرزاد پارسا؛ زهرا احمدی