دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، شهریور 1399 
مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 107-124

10.22059/jjfil.2020.296492.668867

سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی؛ فرزاد پارسا؛ زهرا احمدی