تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

مباحث حقوق بین‌الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است.
این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره‌ی مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّۀ پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه‌ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه‌ای‌ترین علّت یا زمینه‌ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین‌المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contradiction of laws in Islamic Jurisprudence and Law from Denial to Proving

نویسنده [English]

  • Mostafa Daneshpazhuh
Assistant Professor, Faculty of law, Pazhuheshgah Hawzehva Daneshgah
چکیده [English]

Discussions of Islamic international law, especially private
international law, i.e., nationality, domicile, legal situation
of foreigners, and contradiction of laws are not presented
in Islamic jurisprudence under the same titles, and this
may lead to the supposition that Islamic jurisprudence has
remain silent concerning such problems.
The present essay intends to prove incorrectness of that
supposition as to the major and the most important subject
of private international law, i.e., contradiction of laws, and
that is why it has attempted to expound briefly the reality
of contradiction of laws and its key problems in the
contemporary, prevalent law first, to survey and criticize
reasons of appearance of such assumption secondly, and to
expound and draw the most fundamental cause, or ground,
of origination of contradiction of laws, i.e., existence of
“private international relations,” from an Islamic juristic
point of view finally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private international law
  • contradiction of laws
  • contradiction of courts
  • competence of law-making
  • juridical competence
  • material rules
  • rules of solving contradiction
  • personal states laws