بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در عرصه ی حیات اجتماعی،مهمترین رقابت ها،در حوزه ی فعالیت های اقتصادی، صورت می گیرد. جهت برقراری برابری در رقابتها و نیز داشتن توانمندی در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسیار مهمی است. در جهان امروز، برخورداری از این عنصر به اطلاعات، آگاهیهای برابر مربوط میشود؛ لذا با توجه به این امور و با در نظر داشتن وظیفه دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی، در این مقاله، پس از تعریف اطلاع‌رسانی، با بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب، کراهت و استحباب اطلاع‌رسانی در این عرصه را ذکر کرده، سپس در راستای تبیین ادله ی حرمت تبعیض در اطلاع‌رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح و بعد با بیان روش مناسب برخورد با فرصت های اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع‌رسانی نسبت به این فرصتها را تبیین کرده،به این نتیجه میرسیم:اولاً اطلاع‌رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعیه، از استحباب نیز برخوردار بوده و فقط مواردی که با ادله همراه باشند، از تحت عمومیت حکم استحباب اطلاع‌رسانی خارج میشوند. ثانیاً رانت-های اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفلی مختلفی میگردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the commandment of notification about the economic opportunities

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nourian 1
  • Seyyed MohammadReza Imam 2
  • Abedin Momeni 2
چکیده [English]

The most effective competitions in social life take place in the area of economic activities. to strike a balance among competitions and being competitively potential, equal ability plays a significant role. In modern world,factor is in close connection with comparable state of information and knowledge. Taking this fact into account along with the duty of Islamic government in maintaining a fair economic condition in the society,then giving a clear description of public information system,with full examination of the respective commandment as to the economic opportunities, we will proceed to mention cases such as necessity and veneration of public information system entity. Afterwards, we'll describe the appropriation of information by stating the reasons for recognizing discrimination in public information system and explain the required circumstances as to the opportunities through proper means of dealing with economic opportunities. Finally we conclude that, firstly public information system entity by nature and as to economic opportunities is not only permitted but liked and popular according to religious tradition, just cases with logical reasons are exception. Secondly, the public information system appropriation is not haram (forbidden) by nature,but based on the source of information and their methods of providing are included in different religious precepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • appropriation of information
  • Discrimination
  • economic opportunities
  • Information
  • public information system