تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت‌المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت‌المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می‌گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of liability of paternal relatives, relatives and public treasury in Islamic law, in direction of principle of vicarious liability in French law

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian
چکیده [English]

Sometimes, following of Islamic law, there is a liability of paternal relatives, relatives and public treasury that some of the jurists say that this liability is a against of personal liability and therefore they oppose or limit this liability. But the analysis of this liability shows that this liability is a tort. In the other hand, in some of the countries the vicarious liability is a principle. Therefore, with inference of some of the Islamic jurisprudence and with legal interpretation of the vicarious liability in other country, the legislator can change this legal institution in to the social i nstitution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liability
  • Obligations
  • paternal relatives
  • relatives