جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی)

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد از دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می‌باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می‌شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می‌آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، به صورت مضبوط و مبسوط، در مورد آنها بحث نشده است. تأسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده است؛ زیرا اصول حقوقی متقن و مترقی فقه امامیه و حقوق اسلامی، نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق مطلوبی تأمین کرده است. اما گونه‌ای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر روابط حقوقی، در فقه امامیه دیده می‌شود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد، با تأسیس حقوقی تبدیل تعهد، علاوه بر این‌که غنای مکتب فقهی امامیه را در این زمینه نشان می‌دهد، می‌تواند راهگشای پاسخ به سؤالات موجود در این حیطه باشد.

کلیدواژه‌ها