جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی)

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد از دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می‌باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می‌شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می‌آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، به صورت مضبوط و مبسوط، در مورد آنها بحث نشده است. تأسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده است؛ زیرا اصول حقوقی متقن و مترقی فقه امامیه و حقوق اسلامی، نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق مطلوبی تأمین کرده است. اما گونه‌ای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر روابط حقوقی، در فقه امامیه دیده می‌شود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد، با تأسیس حقوقی تبدیل تعهد، علاوه بر این‌که غنای مکتب فقهی امامیه را در این زمینه نشان می‌دهد، می‌تواند راهگشای پاسخ به سؤالات موجود در این حیطه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Novation in Imamiyah Jurisprudence (civil section)

نویسندگان [English]

  • Bijan Hajiazizi 1
  • Mojtaba Zangene 2
  • Abadin Momeni 3
چکیده [English]

Novation is one of the important topics of the obligations law, that is in its special and traditional meaning a legal act , and has been adopted from Roman law and it has been used in civil codes of the most countries, among them Iran. With due attention to special role of the Imamiyah jurisprudence rules in codification of the Iran civil code, some questions are propounded in connection to novation in Imamiyah jurisprudence, that pursue the remarkable theoretical vacuums ; the vacuums and questions which have not been discussed certainly and in expanded way hitherto. The institution of the novation has not been ordained in Imamiyah jurisprudence, because the Islamic law and Imamiyah jurisprudence advanced legal rules have provided for the need to novation in desirable ways. But a sort of substitution of the obligation subject and a type of the changing of legal relations can be seen in Imamiyah jurisprudence that explanation about their nature and making their segregation and subscription points clear toward novation, not only can demonstrate the school of Imamiyah jurisprudence freedom of want, but also can answer to existent questions in this base

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institution of the novation
  • obligation cause
  • obligation subject
  • obligee
  • obligor