بررسی کلّیات احکام خیارات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشکده حضرت امام خمینی (س)

چکیده

در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت‌های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین‌رو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحب‌نظر، به نحو دقیق، مورد مداقّه‌ی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که می‌توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»، «نوع حق در خیارات»، «اصل لزوم در عقود خیاری»، «سقوط خیار فسخ با تصرّف ذی‌الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوق‌الذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاه‌ها، نظریّه‌ی مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها