ولایت در نکاح باکره ی رشیده

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی بابل

3 دانشگاه مازندران

چکیده

باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره‌ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guardianship at the Marriage of Adolescent Maiden

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Izadifard 1
  • Somayyeh Kaliji 2
  • Hossein Kaviar 3
چکیده [English]

Unmarried virgin adolescent girl or married, but this marriage hasn’t been consummated or sexual intercourse done in anus or her virginity is removed by non-copulation before maturity or after it, she is equal to maiden and guardianship on her will be arguable in two cases: financial affairs and matrimony. All jurisprudents (Imamiyeh and Sunni) have alliance about non-guardianship in financial affairs of adolescent maiden. With regarding to consensus of all juristic opinions about it, they are at variance in case of guardianship at the marriage of adolescent maiden. Jurisprudents' comments about this can be divided into five categories: Not proving guardianship absolutely, sharing in guardianship, prove of guardianship in permanent marriage and not in temporary, vice versa of previous and proving guardianship absolutely. This study, with critical approach, explains and analyzes the views in the provinces surrounding guardianship at the marriage of adolescent maiden in Islamic jurisprudence and Iranian law. At the end, selected comment that is sharing in guardianship will be described

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent
  • Guardianship
  • Matrimony
  • Virgin