نویسنده = کیخا، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182

محمدرضا کیخا؛ سمیه نوری؛ عارف بشیری