نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-212

10.22059/jjfil.2020.289920.668787

الهه نخعی؛ محمدرضا کیخا


2. تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182

10.22059/jjfil.2019.261535.668539

محمدرضا کیخا؛ سمیه نوری؛ عارف بشیری