نویسنده = ���������� ��������������
توسعه و تضییق در احکام معاملات در پرتو مقتضیات عرفی و مقاصد شرعی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 203-183

10.22059/jjfil.2021.307487.668985

حمید موذنی بیستگانی؛ محمدرضا کیخا


تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 195-212

10.22059/jjfil.2020.289920.668787

الهه نخعی؛ محمدرضا کیخا


تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 163-182

10.22059/jjfil.2019.261535.668539

محمدرضا کیخا؛ سمیه نوری؛ عارف بشیری