نویسنده = حاجیان فروشانی، زهره
تعداد مقالات: 2
1. نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 349-367

زهره حاجیان فروشانی


2. بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-117

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام