نویسنده = حاجیان فروشانی، زهره
تعداد مقالات: 3
1. نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 280-261

10.22059/jjfil.2021.314488.669060

زهره حاجیان فروشانی؛ محمدرضا حمیدی


2. نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 349-367

10.22059/jjfil.2019.246021.668406

زهره حاجیان فروشانی


3. بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-117

10.22059/jjfil.2014.52434

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام