نویسنده = خورسندیان، محمد علی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 309-327

سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان


2. مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-104

محمدعلی خورسندیان؛ الهام شراعی


3. استصحاب در زمان و امور وابسته به آن

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 233-259

محمدعلی خورسندیان


4. وقف پول

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 261-277

مهدیه رضایی؛ محمد صدری؛ محمدرضا آقاجانی قناد