نویسنده = محمد علی خورسندیان
تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 463-443

10.22059/jjfil.2021.296160.668863

هاجر یاسینی نیا؛ محمد علی خورسندیان


بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 309-327

10.22059/jjfil.2018.131636.668066

سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان


مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-104

10.22059/jjfil.2016.60144

محمدعلی خورسندیان؛ الهام شراعی


استصحاب در زمان و امور وابسته به آن

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 233-259

10.22059/jjfil.2013.51926

محمدعلی خورسندیان


وقف پول

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 261-277

10.22059/jjfil.2013.51927

مهدیه رضایی؛ محمد صدری؛ محمدرضا آقاجانی قناد