نویسنده = علی مظهر قراملکی
امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 205-224

10.22059/jjfil.2019.257220.668499

بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی


بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 465-493

10.22059/jjfil.2018.141491.668137

علیرضا هدائی؛ علی مظهر قراملکی؛ جواد سلطانی فرد


شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 279-293

10.22059/jjfil.2017.62584

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی


بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 95-115

اکبر احمدی؛ سیدمحمدرضا امام؛ عابدین مومنی؛ علی مظهر قراملکی