نویسنده = حسینی ادیانی، سید مسلم
تعداد مقالات: 2
1. میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

سید مسلم حسینی ادیانی


2. باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-87

سید مسلم حسینی ادیانی