نویسنده = موحّدی محب، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شرط ضمنی در هبۀ مهریّه

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-135

مهدی موحّدی محب