نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 3
1. سامان‌‌دهی نظریه صحت تأهلی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-168

10.22059/jjfil.2018.223619.668270

عباس کریمی؛ افروز صمدی


2. موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 303-326

10.22059/jjfil.2014.53406

عباس کریمی؛ الهه محسنی


3. بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-73

عباس کریمی؛ أسماء موسوی