کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 4
1. بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 370-353

10.22059/jjfil.2021.313129.669044

معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمدعلی راغبی


2. نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 349-367

10.22059/jjfil.2019.246021.668406

زهره حاجیان فروشانی