کلیدواژه‌ها = اعراض مشهور
بازپژوهی در مسأله «اعراض مشهور از خبر»

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 451-431

10.22059/jjfil.2023.346806.669410

حمید مسجد سرائی؛ سید مهدی موسوی


حجیت سنجی اعراض مشهور

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 351-335

10.22059/jjfil.2021.308811.668998

طاهر علی محمدی؛ سید محمد حسینی


مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-44

10.22059/jjfil.2015.55300

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد