نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������