نویسنده = �������� ������������ ��������
بازپژوهی در مسأله «اعراض مشهور از خبر»

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 451-431

10.22059/jjfil.2023.346806.669410

حمید مسجد سرائی؛ سید مهدی موسوی


نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 359-337

10.22059/jjfil.2022.334550.669275

رضا دهقان نژاد؛ حمید مسجد سرائی؛ حسن پورلطف اله


بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 475-495

10.22059/jjfil.2018.230813.668311

حمید مسجد سرائی؛ حسن پور لطف الله؛ علی دانشمند