نویسنده = فرزاد پارسا
تعداد مقالات: 3
1. مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-105

10.22059/jjfil.2020.308161.668991

فرزاد پارسا؛ جمال بادروزه


2. مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-124

10.22059/jjfil.2020.296492.668867

سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی؛ فرزاد پارسا؛ زهرا احمدی