نویسنده = �������� ������������ ��������
اجاره انگاری ازدواج موقت و چالش‌های فقهی آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 182-167

10.22059/jjfil.2021.322316.669154

زینب محمدزاده؛ سعید نظری توکلی


امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 205-224

10.22059/jjfil.2019.257220.668499

بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی


امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 215-233

10.22059/jjfil.2017.117093.667982

سعید نظری توکلی؛ راحله رضایی؛ طه زرگریان


شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 279-293

10.22059/jjfil.2017.62584

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی