نویسنده = ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 3
2. بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-208

10.22059/jjfil.2013.51924

علیرضا باریکلو


3. وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-126

10.22059/jjfil.2012.30075

علی باریکلو