نویسنده = مکی، بی بی صدیقه
تعداد مقالات: 2
1. امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-224

بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی


2. بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 319-335

علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی