نویسنده = مرادی، خدیجه
تعداد مقالات: 2
1. اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 301-317

خدیجه مرادی؛ عاتکه قاسم زاده


2. تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 321-344

خدیجه مرادی