نویسنده = شاهی دامن جانی، احد
تعداد مقالات: 2
2. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-27

حسن بادینی؛ احد شاهی دامن جانی