نویسنده = علوی قزوینی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-118

سید علی علوی قزوینی