نویسنده = پارسا، فرزاد
تعداد مقالات: 2
1. تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-28

فرزاد پارسا