نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. محدوده ی مفهومی و محدودیت های مصداقی دلیل عقل در نگاه مولی احمد نراقی(ره)

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 316-297

10.22059/jjfil.2021.311918.669036

مهدی حمیدی؛ علیرضا هدایی؛ محمد اسحاقی


2. بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-352

10.22059/jjfil.2020.294189.668843

محمدجواد سلمانپور؛ مهدی حمیدی