نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-83

10.22059/jjfil.2020.290208.668791

محمدحسن اماموردی