نویسنده = ���������� �������������� ��������
نقش بنای عقلا در تنقیح دلیل لفظی حکم شرعی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 365-349

10.22059/jjfil.2023.345229.669388

سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد علی انصاری پور


بازپژوهی خیار حیوان

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 371-394

10.22059/jjfil.2020.278544.668675

سجاد شهباز قهفرخی؛ محسن صفری؛ امین قاسمپور