نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 293-307

10.22059/jjfil.2018.207992.668203

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

دوره 42، شماره 1، اسفند 1388

حیدر باقری اصل؛ سیدمحمدتقی علوی؛ سعیده باقری اصل