نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-352

10.22059/jjfil.2020.294189.668843

محمدجواد سلمانپور؛ مهدی حمیدی


2. نسبیت فهم فقهی قرآن و سنت

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 373-393

10.22059/jjfil.2018.127229.668034

محمدجواد سلمانپور