نویسنده = بی بی صدیقه مکی
تعداد مقالات: 2
1. امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-224

10.22059/jjfil.2019.257220.668499

بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی


2. بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 319-335

10.22059/jjfil.2015.57170

علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی