نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 215-229

10.22059/jjfil.2014.53402

سید محمدرضا امام؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی