نویسنده = �������� �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-118

10.22059/jjfil.2013.36689

سید علی علوی قزوینی