نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-115

اکبر احمدی؛ سیدمحمدرضا امام؛ عابدین مومنی؛ علی مظهر قراملکی


2. دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 119-144

سید محسن فتاحی؛ عابدین مومنی؛ سید محمد امام