نویسنده = ���������������� ������
واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 57-75

10.22059/jjfil.2014.52432

علی تولائی؛ مسعود راعی؛ محبوبه شاهمرادی


تشهیر شاهد زور

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 117-138

لیلا زمانی؛ حسین ابویی؛ علی تولّائی