نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 395-413

10.22059/jjfil.2020.280658.668695

مهدیه غنی زاده؛ علی تولّائی


2. واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-75

10.22059/jjfil.2014.52432

علی تولائی؛ مسعود راعی؛ محبوبه شاهمرادی


3. تشهیر شاهد زور

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-138

لیلا زمانی؛ حسین ابویی؛ علی تولّائی